8th European Interdistrict Zonta Seminar

8 February - 10 February 2019
Tartu, Estonia

Add to Your Calendar

Estonia Zonta clubs warmly invite all European Zontians to attend the 8th European Interdistrict Zonta Seminar in Tartu, Estonia, from 8-10 February 2019. For more details and to register, visit zonta.fi/eurooppaseminaari

Print